اجرای طرح تولید پانل گچی در دو فاز به ظرفیت 1000 متر مربع شرکت گچ خراسان

جزئیات

کارفرما

شرکت گچ خراسان

محل اجرا

خراسان رضوی - مشهد
دیگر نمونه کارها