اجرای طرح تولید پانل گچی فاز سوم بظرفیت 1000 متر مربع در روز شرکت گچ خراسان

جزئیات

کارفرما

شرکت گچ خراسان

محل اجرا

خراسان رضوی - مشهد
دیگر نمونه کارها