ارائه طرح جانمایی (GA) تجهیزات الکتروفیلتر کولر پروژه کارخانه سیمان ایلام شامل الکتروفیلتر، فن و دودکش

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان ایلام

محل اجرا

ایلام، 15 کیلومتری شهرستان سر آبله
دیگر نمونه کارها