ساخت بیش از هزار عدد باکت الواتور طرح آموند به سفارش سیمان مازندران

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان مازندران

محل اجرا

مازندران - شهرستان نکا - رودخانه نکا
دیگر نمونه کارها