ساخت بیش از 1000 تن مخزن، اسلاری تانک و دیستریبیوتر پروژه توسعه گلفا و سنگان

جزئیات
دیگر نمونه کارها