ساخت تعداد پانصد عدد باکت الواتور طرح آموند به سفارش شرکت سیمان غرب

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان غرب

محل اجرا

کرمانشاه،کیلومتر ۱۵جاده همدان
دیگر نمونه کارها