ساخت دو دستگاه فن آسیاب به سفارش شرکت سیمان جوین

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان جوین

محل اجرا

خراسان رضوی - روستای جغتای
دیگر نمونه کارها