ساخت سندان سنگ شکن به سفارش شرکت سیمان مازندران

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان مازندران

محل اجرا

مازندران - شهرستان نکا - رودخانه نکا
دیگر نمونه کارها