ساخت سه مجموعه دراگ چین به سفارش همکار برای شرکت سیمان جوین

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان جوین

محل اجرا

خراسان رضوی - روستای جغتای
دیگر نمونه کارها