ساخت شوت و داکت ارتباطی تجهیزات مکانیکی پروژه گلفا گلگهر سیرجان

جزئیات

کارفرما

بسفارش شرکت آسفالت طوس

محل اجرا

سیرجان
دیگر نمونه کارها