ساخت صدمتر اسکرو کانوایر سیمان هگمتان

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان هگمتان

محل اجرا

همدان- شهرستان رزن
دیگر نمونه کارها