ساخت پانصد عدد باکت ترانسپورت سیمان به سفارش شرکت سیمان شمال

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان شمال

محل اجرا

شهر جدید پردیس - کیلومتر ۳۶ جاده آبعلی
دیگر نمونه کارها