ساخت یکدستگاه دمپر اتوماتیک ID FAN شرکت سیمان مازندارن

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان مازندارن

محل اجرا

مازندران - شهرستان نکا - رودخانه نکا
دیگر نمونه کارها