ساخت یکصد تن داکت و شوت ارتباطی پروژه فولاد سبزوار

جزئیات

کارفرما

شرکت فولاد سبزوار

محل اجرا

خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار به اسفراین
دیگر نمونه کارها