ساخت یک مجموعه بسکت سنگ شکن به سفارش سیمان شمال

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان شمال

محل اجرا

مازندران - شهرستان نکا - رودخانه نکا
دیگر نمونه کارها