ساخت 150 متر ایراسلاید طرح C.P به سفارش شرکت سیمان جوین

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان جوین

محل اجرا

خراسان رضوی - روستای جغتای
دیگر نمونه کارها