ساخت 24 مجموعه واگن انتقال باطری بطول 24 متر بسفارش صباباطری

جزئیات
دیگر نمونه کارها