ساخت 40 دسنگاه شاسی موتور به سفارش شرکت NORD آلمان

جزئیات
دیگر نمونه کارها