ساخت 8 دستگاه دریچه کشویی جهت مناطق آب بندی پروژه سیمان جوین

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان جوین

محل اجرا

خراسان رضوی - روستای جغتای
دیگر نمونه کارها