طراحی، ساخت و تامین خارج، 9 دستگاه دمپر دمابالا پروژه سه گندله بافق

جزئیات

کارفرما

کارخانه گندله سازی سه چاهون بافق

محل اجرا

یزد-بافق
دیگر نمونه کارها