طراحی تجهیزات خردایش و ذخیره سازی و انتقال مواد سنگ گچ از کارخانه گچ فارس به کارخانه سیمان فارس

جزئیات

کارفرما

کارخانه سیمان فارس

محل اجرا

فارس - شیراز
دیگر نمونه کارها