طراحی مکانیک و سازه نوار نقاله های انتقال از سنگ شکنی به کارخانه معدن زردکوه به طول 2 کیلومتر

جزئیات

کارفرما

کارخانه معدن زردکوه

محل اجرا

شهرستان گرمسار
دیگر نمونه کارها