طراحی و ساخت اسکروکانوایرهای الکتروفیلتر به سفارش سیمان دلیجان

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان دلیجان

محل اجرا

دلیجان - روستاری راوه
دیگر نمونه کارها