طراحی و ساخت تجهیزات انتقال و Storage پروژه گندله سازی به وزن 1300 تن

جزئیات
دیگر نمونه کارها