طراحی و ساخت جهت بهینه سازی اسکروهای بای پس سیمان دلیجان

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان دلیجان

محل اجرا

دلیجان - روستای راوه
دیگر نمونه کارها