طراحی و ساخت مخازن نگهداری ازت به تعداد 80 تجهیز

جزئیات
دیگر نمونه کارها