طراحی و ساخت یکدستگاه سرند ویبره به همراه متعلقات جانبی به سفارش سیمان آبیک

جزئیات
دیگر نمونه کارها