طراحی و محاسبه فونداسیون سالن ذوب Melt Shop کارخانه فولادسازی سیرجان

جزئیات

کارفرما

کارخانه فولادسازی سیرجان

محل اجرا

سیرجان
دیگر نمونه کارها