طراحی و محاسبه فونداسیون و سازه کارخانه گندله سازی خراسان Electrical substation buildings

جزئیات

کارفرما

کارخانه گندله سازی خراسان

محل اجرا

خراسان رضوی - مشهد
دیگر نمونه کارها