طراحی و محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه های صنعتی انتقال مواد شامل شامل 900 متر طول سازه نوار نقاله- 12 عدد Gallery و 8 عدد tower پروژه آمونیاک – اوره شرکت پتروشیمی هنگام

جزئیات

کارفرما

شرکت پتروشیمی هنگام

محل اجرا

عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی‌ها، بعد از پتروشیمی مروارید
دیگر نمونه کارها