طراحی و محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه های صنعتی انتقال مواد شامل 700 متر طول سازه نوار نقاله- 9 عدد Gallery و 5 عدد tower پروژه طرح تکمیلی بندر صادراتی ماهشهر- احداث اسکله گوگرد

جزئیات

کارفرما

سفارش همکار

محل اجرا

بندر صادراتی ماهشهر
دیگر نمونه کارها