طراحی و محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه های صنعتی انتقال مواد شامل 800 متر طول سازه نوار نقاله (bridge) پروژه توسعه خطوط 5 و 6و 7 کارخانه کنسانتره سنگ آهن گل گهر

جزئیات

کارفرما

کارخانه کنسانتره سنگ آهن گل گهر

محل اجرا

سیرجان
دیگر نمونه کارها