طراحی یک دستگاه بگفیلتر مورد استفاده در کارخانه غله خراسان

جزئیات

کارفرما

کارخانه غله خراسان

محل اجرا

خراسان رضوی - مشهد
دیگر نمونه کارها