مهندسی پروژه بگهوس (طرح FLS )پروژه سیمان کارون با ظرفیت (Am3/h) 798000

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان کارون

محل اجرا

استان خوزستان، ۴۲ کیلومتری مسجدسلیمان (گلگیر)
دیگر نمونه کارها