طراحی خط تولید گچ استاکو، و گچ ساختمانی به ظرفیت ۵۰۰۰ تن

جزئیات

کارفرما

شرکت گچبرگ

محل اجرا

یزد- مهریز - کیلومتر ۵ جاده هرفته
دیگر نمونه کارها