طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی یک دستگاه الکترو فیلتر (بصورت کلید در دست)

جزئیات
دیگر نمونه کارها