ساخت دو دستگاه فلپ سنگین به وزن ۵۰ تن شرکت سنگ آهن گل گهر

جزئیات

کارفرما

شرکت سنگ آهن گل گهر

محل اجرا

کرمان - سیرجان
دیگر نمونه کارها