عملیات و ساخت اجرای بخش خروجی آسیاب شرکت سیمان ارومیه

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان ارومیه

محل اجرا

کیلومتر 35 جاده ارومیه به مهاباد
دیگر نمونه کارها