ساخت سه دستگاه روتاری والو سنگین فولاد سبزوار

جزئیات

کارفرما

شرکت فولاد سبزوار

محل اجرا

۵۰ کیلومتری جاده سبزوار به اسفراین
دیگر نمونه کارها