ساخت چهارصد رشته زنجیر باند ترانسپورت شرکت سیمان کرمان

جزئیات

کارفرما

شرکت سیمان کرمان

محل اجرا

کرمان - دهستان اختیار آباد
دیگر نمونه کارها