برای بزرگ نمایی کلیک کنید

فن‌های فشار قوی

category-svgrepo-com

سیستم‌های گردگیر

هواکش سانتریفیوژ فشار بالا یکی از انواع فن سانتریفیوژ صنعتی و یا گریز از مرکزی است که می‌تواند نقش خنک کننده و خروج ذرات به صورت ۹۰ درجه و به صورت عمود با محور دستگاه را بر عهده داشته باشند . و همانطور که از نامش پیداست هواکش سانتریفیوژ فشار بالا قادر است فشار بالایی را در دبی پایین ایجاد کند. در واقع هواکش فشار قوی نسبت به هواکش های سانتریفیوژ دیگر می‌تواند دبی کمتر و فشار بالاتری را ایجاد کند.

درباره فن فشار قوی

بیشتر اوقات از هواکش سانتریفیوژ فشار بالا یا فن فشار قوی تحت عنوان دمنده یاد می‌کنند. در واقع می‌توان گفت که هواکش ها وظیفه تهویه هوا را بر عهده داشته و دمنده ها علاوه بر تهویه هوا می‌توانند.  با تأمین فشار بالا باعث جا به جایی ذرات جامد نیز شوند. در واقعه یک دمنده قادر است باعث حرکت هوا شده و در عین حال نیز فشار بالایی در دبی کمتر را ایجاد کند، اما در این مورد خاص یعنی در هواکش سانتریفیوژ فشار بالا، کمتر از آن به عنوان وسیله ای جهت تهویه استفاده می‌کنند. زیرا به دلیل فشار بالایی که توسط حرکت چرخ‌های پروانه ایجاد می شود، تنفس برای انسان ها کمی سخت خواهد شد. و بیشتر جهت جا به جایی ذرات و ایجاد فشار بالا در محیط های خاص از این دستگاه استفاده می شود .

از هواکش سانتریفیوژ فشار بالا در چه مکان‌هایی استفاده می‌شود؟

در بیشتر مکان هایی که نیاز به جا به جایی هوا و حذف ذرات الوده باشد از این هواکش می توان استفاده کرد. از هواکش سانتریفیوژ فشار بالا بیشتر در خشک کن های صنعتی برای ایجاد و دمیدن فشار قوی استفاده می شود. همچنین از این دستگاه در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، خشک کن های صنعتی برای ایجاد فشار، کوره‌های مختلف صنعتی ، کنترل دود و… استفاده می شود.

ساختار فن سانتریفیوژ فشار قوی چگونه است؟