طراحی ساخت و نصب ماشین آلات مورد نیاز شرکت گچ خراسان

جزئیات

کارفرما

شرکت گچ خراسان

محل اجرا

خراسان رضوی - مشهد
دیگر نمونه کارها