ساخت ماشین آلات بارگیر خانه شرکت گچ اصفهان

جزئیات

کارفرما

شرکت گچ اصفهان

محل اجرا

کیلومتر ۱۰ جاده اصفهان به تهران
دیگر نمونه کارها